top of page

        De afwikkeling van een nalatenschap

 

 

Wie zijn de erfgenamen van een overledene?

 

Allereerst wordt er gekeken bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft gemaakt. Als dat het geval is, wordt de nalatenschap van de overledene afgewikkeld overeenkomstig zijn/haar wensen uit het testament. Is er geen testament dan is het wettelijk erfrecht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap. Om zeker te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn, is er een onderzoek nodig bij de gemeente (afdeling Burgerlijke Stand).

 

Instanties (bijvoorbeeld banken) willen weten of u daadwerkelijk bevoegd bent om de zaken van de overledene te regelen. Hiervoor heeft u een verklaring van erfrecht nodig. In de verklaring van erfrecht staat in het kort gezegd: wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfgenamen te vertegenwoordigen. Is er geen executeur in het testament opgenomen en zijn er meerdere erfgenamen dan is voor de afwikkeling van de nalatenschap uit praktisch oogpunt aan te raden om één van de erfgenamen, of een derde, tot gevolmachtigde aan te wijzen. De erfgenamen kunnen ook aan de notaris vragen of de notaris de gehele nalatenschap wil afwikkelen.

 

 

Voor een erfgenaam is het van belang om te weten of hij/zij de nalatenschap moet aanvaarden. Als erfgenaam heeft u drie mogelijkheden, te weten:

  • Door zuivere aanvaarding bent u erfgenaam. U heeft dan niet alleen recht op de bezittingen, maar wordt ook aansprakelijk voor alle (eventuele) schulden die tot de nalatenschap behoren. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u als erfgenaam verplicht om uit uw eigen vermogen het tekort te voldoen.

  • Indien de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, wordt de erfgenaam niet met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle (eventuele) schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren, dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap dient in dat geval volgens strikte regels te worden afgewikkeld wil de erfgenaam niet het risico lopen toch volledig aansprakelijk te zijn voor de schulden.

  • Indien u de nalatenschap verwerpt, wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Echter bij verwerping treedt plaatsvervulling op ofwel uw kinderen nemen uw positie als erfgenaam over. Als dat niet de bedoeling is, kunnen zij ook verwerpen.

 

Het is aan te raden om geen enkele handeling te verrichten voordat u weet op welke wijze u wenst te aanvaarden. De rechtspraak concludeert namelijk zeer snel dat er sprake is van een zuiver aanvaarden, terwijl dat misschien helemaal uw bedoeling niet was. Helaas met het gevolg dat u toch aansprakelijk kunt zijn voor de schulden van de nalatenschap.

 

Een afwikkeling van een nalatenschap duurt doorgaans meer dan een jaar. Dit heeft te maken met het feit dat er diverse Belastingaangiften gedaan moeten worden, onder andere de laatste aangifte Inkomstenbelasting en de Erfbelastingaangifte. De erfbelasting is, zoals de naam als zegt, de belasting over de door u ontvangen erfenis. Het door u te betalen bedrag aan erfbelasting is afhankelijk van de hoogte van uw erfenis, uw relatie tot de overledene en de voor u geldende vrijstelling.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

 

bottom of page